Tập Triển Vọng

Tập Triển Vọng Quay về trang trước

Tập Triển Vọng

- Tập 100 trang và 200 trang (cả bìa).
- Mẫu mã phong phú, đa dạng.
- Bìa Duplex 230gsm, định lượng giấy ruột
60gsm (± 2), dòng kẻ in

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.