Tập Bang

Tập Bang Quay về trang trước

Tập Bang


- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa).
- Mẫu mã phong phú, bìa Duplex định lượng 230gsm, 
định lượng giấy ruột 55gsm (± 2). 
- Dòng kẻ in.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.